Affärsmodell för samisk design

Foton från vernissage med avslutningsutställning

Vernissage 15 juni 2015

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji har under perioden oktober 2013 till mars 2015 arbetat med ett projekt för samisk design i offentliga miljöer, benämnt Affärsmodell för samisk design. Målet med projektet har varit att arbeta fram en gemensam affärsmodell  för samisk design i offentliga miljöer. Prototyper, skisser och färdiga förslag har tagits fram för att åskådliggöra resultatet av arbetet. Framtagning av alstren har varit en förutsättning för att kunna arbeta med övergripande koncept och gestalta dessa. Arbetet har skett med både tänkbara och verkliga så kallade case – uppdrag. Ett showroom kunde visas efter det att projektet hade slutförts.

Projektet har finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och av Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. Projektets budget har varit 1 mkr.

Projektet har haft en styrgrupp, projektgrupp med duojárat samt en projektledare. I projektgruppen har duojárat – aktiva slöjdare, designers och hantverkare – ingått som med gemensamma krafter både har tagit fram exempel på produkter och arbetat fram affärsmodell en.

En slutsats i projektet är att det ekonomiska- och affärsmässiga  systemet måste ses över för att samisk design ska kunna utvecklas och få en större utbredning. Vår framtagna guide till en affärsmodell och konkreta exempel är ett embryo till framtida arbete. Det krävs en ständig översyn, anpassning och utveckling av de affärsmodeller som för närvarande finns. Det har inte varit möjligt att ta fram en enhetlig affärsmodell  för samtliga företag, verksamheter, kunder, områden och inriktningar varvid vi istället fokuserade på att ta fram en överskådlig guide samt exempel baserade på ett urval av de framtagna designförslagen.

Bild på framtagen affärsmodellsguide

Affärsmodellsguide. Finns att få från Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji tryckt eller som nerladdningsbar pdf.

I skriften lyfts tankar kring en affärsmodell  för samisk design i offentlig/publik miljö fram. Det finns en distinktion mellan offentlig och publik miljö. I publik miljö ingår även platser, byggnader och områden som inte direkt är knutna till offentlig verksamhet, men där många personer kan ta del av innehållet. Som exempel kan nämnas hotell, restauranger, köpcentra och privata träningsanläggningar. För enkelhetens skull används endast begreppet offentlig miljö och får omfatta även publik miljö. Begreppet offentlig miljö är det mest vedertagna och används i huvudsak i vardagliga sammanhang.

Ladda ner vår affärsmodellsguide

Slutrapport Affärsmodell för samisk design

 

Eu_jordbrfond_landsbygd